หน้าเว็บ

My Profile


ชยันต์ นันทวงศ์
Chayan Nuntawong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Instructor. Major of Computer and Information Technology, Faculty of Science and Technology
Nakhon Sawan Rajabhat University (NSRU). Nakhon Sawan, Thailand

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Now Studying Ph.D. in Computer Science
Naresuan University (2012-Present)

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.S. in Computer Science
Naresuan University (2007-2010)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Graduate Diploma in Teaching Profession
Sukhothai Thammathirat Open University (2003 - 2004)

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
B.S. in Computer Science
Nakhon Sawan Rajabhat University (2001-2005)

About.me/sawanlunla
Facebook (กำลังจะเลิกเล่น)
Twitter @sawanlunla
Google+
Instagram @sawanlunla
LinkedInแสดงความคิดเห็น